หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี

หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ opab@coj.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://oppb.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/2085/iid/300811
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 15 สิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckanadmin
สร้างในระบบเมื่อ 15 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 มีนาคม 2566