แบบรายงานคดีฟอกเงิน AML/CFT ของสำนักงาน ปปง. ที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำส่ง

สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวนการดำเนินคดีทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน ปี 2560 - 2565

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ kumpol.m@coj.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ส่วนระบบข้อมูลและสถิติ สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL http://oppb.coj.go.th/th/content/page/index/id/18112
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 28 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckanadmin
สร้างในระบบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567