Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
การลงโทษ text
ศาลชั้นต้น (1st instance Court) text
ศาลอุทธรณ์ (Appeal Court) text
ศาลฎีกา (Supreme Court) text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLS
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2566
สร้างในระบบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 มีนาคม 2566